API 可以cmd命令启动吗?是否可以通过Chromium执行文件启动?

MuLogin传参需要在设置里配置一个参数,必须是通过 API 启动浏览器,然后用 selenium 或 puppeteer 来连接接管即可。